Om de kosten voor U en voor ons  zo laag mogelijk te houden, hebben wij huisregels opgesteld. Het lijkt heel veel, maar U zult zien dat het bij normaal gebruik van de huurauto's veel van deze regels nodig zijn, om de auto's in goede staat te behouden en daardoor de kosten (huurprijs) laag te houden.

 

  1. Verplichte legitimatie

 

--Bij aanvang van huur van een voertuig dient u de volgende documenten op naam van de hoofdbestuurder  mee te nemen:– Geldig rijbewijs  B (minimaal 1 jaar in bezit).– Een dubbele legitimatie is verplicht voor de hoofdbestuurder; voor extra bestuurders is een rijbewijs  voldoende.     De extra bestuurders dienen aanwezig te zijn bij het ophalen van de huurauto en dienen allen een geldig en origineel rijbewijs te tonen.

      --Er kan kostenloos maximaal 1 extra bestuurder worden toegevoegd.
– Indien geen rijbewijs van de bestuurder bij Island Car Rental Curacao geregistreerd is, is/zijn de auto/inzittenden onverzekerd.         En  mag deze persoon NIET met deze auto rijden.

 2. Leeftijdbestuurder/ rijbewijs


– De huurder dient minimaal één jaar in het bezit te zijn van het rijbewijs B;
– De huurder dient minimaal 19 jaar oud te zijn;
– Indien één of meer bestuurders jonger zijn dan 23 jaar of minder dan drie jaar in het bezit van het rijbewijs, is er een extra eigen risico van naf 1000,- bovenop de naf 5000,-- vermeld in art. 18.

3. Aflevering auto.

--Aflevering van de huurauto gebeurt op het adres van Island Car Rental Curacao.

--Bij een huurperiode langer dan 5 dagen kan de auto ook zonder extra kosten op Uw (vakantie)adres worden afgeleverd.

4. Auto afleveren of ophalen op HATO is niet toegestaan.

--De bedrijven op Hato betalen hoge kosten om daar te mogen handelen.

--Daarom is dit voor andere bedrijven NIET toegestaan.

6. Wat huurt u?


– De prijs van de huurauto is inclusief 9% OB, WA+-verzekering,  hulp van de eigenaren ingeval van pech  en vrije kilometers.

-24/7 wegewachthulp is tegen een extra vergoeding te vrkrijgen.

-- Indien beschikbaar krijgt U een vervangende auto.
– De prijs van de huurauto is exclusief brandstofkosten. Indien de tank bij einde van de huurperiode minder gevuld is dan bij afleveren, worden kosten in rekening gebracht.

7. Huurtarieven.

--De huurtarieven zijn gebaseerd op een kalenderdag, beginnend op de dag, vermeld op het huurcontract. De minimale huurperiode is drie dagen.

--Bij lange termijn verhuur worden wel afspraken gemaakt omtrent tussentijdse controle van de auto. (olie,koelvloeistof enz.)

--Valt een periodieke keuring in de huurperiode dan krijgt U voor die dag een vervangende huurauto. Wij maken hiervoor met U een afspraak

8. Lange termijnverhuur.

--Prijzen voor lange termijnverhuur gelden vanaf minimaal 2 maanden.

9.Annulering.

--Bij annulering worden administratiekosten in rekening gebracht:

--Bij annulering tot 4 weken voor de huurdatum rekenen wij naf 50,- administratiekosten.

--Bij annulering binnen 4 weken voor de huurdatum berekenen wij 25% van het huurtarief met een maximum van naf 175,--

--Bij annulering binnen 48 uur voor de huurdatum berekenen wij 50% van het totale

   huurtarief met een maximum van naf 350,--

10. Borg

--Er geldt een borg van Naf 600,- welke na tijdig en netjes inleveren van de auto binnen 14 dagen wordt           terugbetaald/gestort op Uw rekening.

--De borg kan niet dienen als betaling van het huurbedrag
– Op de huur van de auto is een eigen risico van toepassing van naf 5000,- er bestaat de mogelijkheid dit te verzekeren.     Zie art. 18

--Indien er een casco verzekering ( C.D.W. ) is afgesloten is het eigen risico max. Naf  600,--.

11. Niet toegestaan:


--Het is niet toegestaan de auto te (laten) gebruiken:

a. voor een met de wet strijdig doel;
b. voor het geven van rij-onderricht;
c. voor het aanduwen of trekken van enig voertuig of aanhangwagen;
d. voor het vervoer van personen en/of goederen in strijd met enige wettelijke bepaling van Curacao; Ook beroepsmatig personenvervoer.
e. voor het deelnemen aan autoraces, rally’s of andere sportritten c.q puzzelritten;
f. door een bestuurder die niet over de lichamelijke en geestelijke gesteldheid beschikt die voor het besturen van het voertuig vereist is. Het ontbreken van die gesteldheid wordt in ieder geval verondersteld indien de bestuurder stoffen heeft gebruikt die zijn rijvaardigheid kunnen beïnvloeden;
g. door een bestuurder die niet beschikt over een geldig rijbewijs;
h. door een bestuurder die niet als bestuurder bij Island Car Rental Curacao geregistreerd is;
i. op onverharde wegen; o.a. bij shete boka, san juan, hato vlaktes;
j. op onverharde in het park rondom de christoffelberg;
k. De bestuurder mag geen alcoholische dranken / verdovende middelen nuttigen voor of tijdens het gebruik van de auto;
l. het is verboden in de auto te roken;
m. Het is verboden spullen in de auto (zichtbaar of onzichtbaar) achter te laten (bijv. tas/kleding/handdoek, enz)

n. Het is verboden om dieren in de auto te vervoeren.

o. De auto mag Niet geparkeerd worden bij Kokomo Beach tijdens de

     Full Moon Party.

12. Aansprakelijkheid


– Huurder dient zorgvuldig met de auto om te gaan.

--Huurder is volledig aansprakelijk voor schade tijdens de huurperiode 

bijvoorbeeld veroorzaakt door diefstal, aanrijding, joyriding en of car jacking.

--Ook parkeerschades vallen hieronder. (ook als de dader onbekend is)

-- Huurder is volledig aansprakelijk voor schade,veroorzaakt door het negeren van waarschuwings lampjes en/of meters op het dashboard.

RODE LAMPJES betekent STOPPEN, motor af en verhuurbedrijf bellen.


– Huurder is aansprakelijk voor alle kosten, opgelegde boetes vermeerderd met een bijdrage in de administratiekosten en verdere (financiële) gevolgen van overtreding van de Wegenverkeers- en overige wetgeving met de auto, vermeerderd met een bijdrage in de administratiekosten.

13  Parkeren van de auto

 

. – De auto dient op een afgesloten en/of bewaakt terrein danwel in een parkeergarage geparkeerd te worden tussen 22.00uur en 05.30uur (10pm-5.30am)

– Staat de auto  's-nachts niet op een afgesloten en/of bewaakt terrein dan is het eigen risico vermeerderd met Naf  500,--.
– Huurder is verantwoordelijk voor het voertuig en de huur loopt door tot het moment waarop Island Car Rental Curacao de eindinspectie van het voertuig heeft uitgevoerd.
– Bij de auto is een anti-diefstal klem; deze moet TEN ALLE TIJDE gebruikt worden.

Op het niet gebruiken van de antie-diefstalklem staat een boete van naf 30,-- per keer.
– Huurder dient de auto bij niet-gebruik van de auto behoorlijk af te sluiten.

Let op!! niet alle auto's hebben centrale vergrendeling.
– Huurder dient de auto controleerbaar in te leveren, is de auto te vuil van binnen- en/of buitenkant dan kunnen hiervoor kosten in rekening worden gebracht.
– Indien de auto wordt geleverd met een startonderbreker/alarmkastje dient de huurder ervoor te zorgen dat deze niet nat wordt. Bij verlies of waterschade wordt Naf 150,- in rekening gebracht.
 

14. Onderhoud


– Huurder is volledig verantwoordelijk voor het tanken van voor de auto geschikte brandstof.  BENZINE IS DE GELE POMP..
– Kosten van eventueel onderhoud zijn voor rekening van Island Car Rental Curacao en worden alleen uitgevoerd in opdracht van of door Island Car Rental Curacao.

15. Verlies of schade


Ingeval van verlies en/of schade c.q. optredend gebrek aan de auto en/of inbeslagneming door justitiële autoriteiten c.q. civielrechtelijke inbeslagneming, is huurder verplicht Island Car Rental Curacao hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Indien enige schade of gebrek bij verder gebruik van de auto het risico met zich meebrengt dat de schade c.q. het gebrek verergert c.q. verder gebruik kan leiden tot vermindering van de veiligheid op de weg, is de huurder verboden de auto te gebruiken totdat herstel (na toestemming van Island Car Rental Curacao ) heeft plaatsgevonden.
In geval van schade met als oorzaak een onder artikel 13 genoemd punt, wordt het bedrag van de geleden schade volledig op de huurder verhaald. Dit geldt zowel voor binnen- (bekleding) als buitenkant van de auto. In geval van schade moet direct bij constatering van de schade melding hiervan gemaakt worden bij Island Car Rental Curacao en de schade wordt op dat moment door de huurder aan Island Car Rental Curacao betaald. Bij wanbetaling wordt een jaarlijkse rente van 5% opgelegd. In dit geval wordt incasso ingeschakeld en worden kosten van incasso bij huurder in rekening gebracht. Eventuele kosten in verband met niet kunnen verhuren van betreffende auto worden ook bij de huurder in rekening gebracht. De huurder vrijwaard Island Car Rental Curacao voor alle aansprakelijkheid wegens schade en/of letsel toegebracht aan en door het gehuurde voertuig,vervoerde goederen en/of personen.Tevens komen kosten betrekking hebbende op schade en/of letsel aan tegenpartijtoegebracht, die de verzekerde som van naf 150.000,- te boven gaan, voor rekening van de huurder.

16. Ongeval


Mede in verband met de verzekeringspolis is huurder verplicht:
– Island Car Rental Curacao onmiddelijk van iedere schade of ongeval op de hoogte te stellen;
– onmiddellijk Curacao Road Service ( tel nr 199 ) en politie ( tel nr. 911 ) te waarschuwen;
– het voertuig exact zo laten staan als bij constatering van schade, dus NIET verplaatsen;
– het schadeformulier terstond in te vullen alsmede alle gegevens te verzamelen van de eventueel bij het ongeval betrokken personen en voertuigen, alsmede de gegevens te noteren van eventuele getuigen; ( maak foto's rondom het ongeval)
– zich te onthouden van erkenning van schuld, in welke vorm ook;
– de auto slechts achter te laten nadat de auto op adequate wijze is veiliggesteld tegen ongeval, diefstal en inbraak;
– Island Car Rental Curacao alsmede de verzekeringsmaatschappij de verzochte medewerking te verlenen tot verweer met betrekking tot eventuele aanspraken van derden.
Indien de in dit artikel omschreven verplichtingen niet worden opgevolgd zal de huurder volledige schadevergoeding verschuldigd zijn, vermeerderd met administratiekosten.

17. Verzekering


De auto is WA + verzekerd. Indien U ook een inzittenden verzekering wenst, dient U hiervoor zelf zorg te dragen. Island Car Rental Curacao is hiervoor niet verantwoordelijk. De verzekering is alleen van toepassing bij volledige navolging van de Algemene Voorwaarden.

18. Eigen risico

Bij schade geldt er een eigen risico van naf 5000,--

Dit eigen risico wordt verzekerd   met een CDW waiver.

voor ongeveer euro 165,-- (prijzen zijn afhankelijk van de verzekeringsmaatschappij)

                        Door de toestand van de wegen en het ongevals risico stellen wij dit verplicht.

19. Uitdrukkelijk ontbindend beding


Island Car Rental Curacao is gerechtigd de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te beëindigen en zich weer in het bezit van het voertuig te stellen, met vermelding van reden, onverminderd haar recht op vergoeding van kosten, schade en renten.

20. Verlenging huurovereenkomst.

Indien U de huurovereenkomst wil verlengen, dient U dit tijdig ( minimaal 4 weken ) voor de einddatum van de huurovereenkomst schriftelijke dan wel per mail aan ons te melden. Wij zullen U dan tijdig op de hoogte stellen omtrent de bechikbaarheid van de auto.Indien mogelijk zullen wij U dan een nieuwe huurovereenkomst toesturen voor de nieuwe huurperiode.
Ingeval van verlenging van de huurovereenkomst worden de evt. nieuwe voorwaarden van de overeenkomst van kracht. Dit zelfde geldt niet bij eventuele wisseling van auto’s tenzij dit op verzoek van de huurder geschied.

21. Banden


Lekke banden of schade aan banden komen in alle gevallen direct voor rekening van de huurder aangezien dit direct afhankelijk is van het rijgedrag van de bestuurder.

22. Inleveren auto

De auto dient in dezelfde staat geretourneerd te worden, dat wil zeggen inclusief accessoires, bruikbare reseveband en gereedschap, schoon en dezefde tankvulling. Indien hieraan niet voldaan wordt, zullen er kosten in rekening worden gebracht. Bij te laat inleveren wordt er per dag het dagtarief + naf 10,- administratiekosten berekend.

Bij het retourneren van de auto binnen de gereserveerde termijn, wordt geen restitutie gegeven. Bij het tussentijds stoppen van een huurovereenkomst welke voor meerdere maanden is aangegaan, zal 1 maand extra huur in rekening worden gebracht.

Bij het niet retourneren van de auto, zijn alle kosten betrekking hebbend op het terugvorderen van de auto voor rekening van de huurder.

23. Betalingsvoorwaarden

Na ondertekenen en terugsturen/overleggen van het huurcontract wordt de overeenkomst pas definitief na het betalen/storten van de Borgsom.

Indien de Borgsom niet door ons ontvangen is kan de auto dus door een ander gereserveerd worden.

Het huurbedrag dient bij vooruitbetaling te worden voldaan.
Bij aanvang van de huurovereenkomst vragen wij het (resterende) huur bedrag contant (Naf, Euro of Dollar), . U kunt eventueel ook van te voren het huurbedrag overschrijven op onze rekening (Euro of Naf), het bedrag moet dan uiterlijk twee dagen voor aanvang van de huur op onze rekening bijgeschreven zijn. Houd rekening met weekeinde en feestdagen.

Toepasselijkheid Voorwaarden

 

Deze voorwaarden kunnen tussentijds worden gewijzigd.

De meest recente voorwaarden kunt U nalezen op onze website..

© 2016 . Proudly created with Wix.com